www.mateusz.pl/czytania

16 KWIETNIA 2014

Wielka Środa

 

Dzisiejsze czytania: Iz 50,4-9a; Ps 69,8-10.21-22.31.33-34; Mt 26,14-25

Rozważania: Oremus · O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

 

(Iz 50,4-9a)
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do Mnie! Oto Pan Bóg Mnie wspomaga. Któż Mnie potępi?

(Ps 69,8-10.21-22.31.33-34)
REFREN: W Twej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie,
hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym,
i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło,
czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił,
i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.

Domieszali trucizny do mego pokarmu,
a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga
i wielbić Go z dziękczynieniem.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.

Witaj nasz Królu i Zbawicielu, Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.
lub
Witaj, nasz Królu, posłuszny woli Ojca, jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie.

(Mt 26,14-25)
Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty.

 

 

Przyjąć Ewangelię o zdradzie to przyjąć prawdę o człowieku, który zdolny jest do największych zbrodni. Tym boleśniejszą jest ta prawda, gdy dotyczy bliskich. Do świątecznego stołu zasiadamy przecież z bliskimi. I to przy stole jesteśmy zupełnie otwarci i bezbronni. Stół zawsze objawia prawdę o nas i naszych relacjach. Jeżeli trudno jest być blisko z innymi, pokusa, by zniszczyć cały otaczający nas świat, staje się coraz silniejsza.

O. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2008, s. 188

 

GODZINA CIEMNOŚCI

„O Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie” (Ps 41, 5)

„Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem” (Ps 69, 8. 21). Podczas dni poświeconych tajemnicy Męki Pańskiej słowu Psalmisty brzmią jak lament Chrystusa wystawionego na wzgardę, oczernionego i dręczonego, opuszczonego przez wszystkich, zdradzonego przez przyjaciół. „To jest wasza godzina i panowanie ciemności” (Łk 22, 53), powiedział Pan w chwili pojmania. Godzina, w której zdrada jest równocześnie wydaniem Go trybunałom, skazaniem na śmierć, ukrzyżowaniem. Lecz jest to również godzina, którą Ojciec naznaczył dla dokonania Jego Ofiary, a zatem godzina, której Chrystus oczekiwał z gorącym pragnieniem: „To jest chrzest, jaki mam przyjąć [chrzest krwi w czasie męki], i doznaję udręki, aż się to stanie” (Łk 12, 50). I jeszcze: „Gorąco pragnąłem spożyć te Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (tamże 22, 15), a miała to być Pascha, która poprzedziła podczas Wieczerzy eucharystycznej Jego ofiarę.

Ofiara Chrystusa nasuwa na myśl zdrajcę. Przewidziały to Pisma, nie określiły jednak zdrady, lecz zapowiedziały, że będzie miała miejsce. I chociaż wszystko postanowił Bóg, który tak umiłował świat, że dał Syna swojego na jego zbawienie, to jednak nie bez winy jest człowiek, skoro dobrowolnie stał się zdrajcą. „Cóż ma Judasz, jeśli nie grzech? — mówi św. Augustyn. — On, wydając Chrystusa Żydom, nie myślał zgoła o naszym zbawieniu, dla którego Chrystus wydał się w ręce swoich nieprzyjaciół, lecz o pieniądzach, jakie miał zyskać, a znalazł w nich zgubę swojej duszy”. Bezwstydny czyn posłużył Bożym planom, gdyż zaprowadził Chrystusa na mękę. „Judasz wydał Chrystusa, a Chrystus oddał sam siebie: Judasz, by wykonać swój ohydny handel, Chrystus zaś, by dokonać naszego odkupienia” (tamże). Męka Chrystusa również w tym zbiegu przyczyn boskich i ludzkich jest niewysłowioną tajemnicą. O wiele lepiej jednak będzie kontemplować Pana w modlitwie niż rozważać Go według zasad logiki ludzkiej. Fakt ten jest dla każdego upomnieniem, bo w każdym człowieku może do pewnego stopnia ukrywać się zdrajca. Lecz przebaczenie, jakiego udzielił Chrystus Piotrowi i dobremu łotrowi, świadczy, że Jego przebite Serce pała miłością nieskończoną zdolną zniszczyć wszelki grzech, byleby został wyznany i opłakany.

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I,
str. 406

 

 

» Przypominamy o możliwości bezpłatnej elektronicznej prenumeraty „Czytań na każdy dzień” – szczegóły na stronie Prenumerata.

» Powrót na stronę główną „Czytań”

 

 

© 1996–2014 www.mateusz.pl