Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Cykl Pierwszy – Stary Testament
geneza Izraela – Narodu Wybranego

 

 

 

Księga Rodzaju

pierwszy tydzień drugi tydzień
1 Rdz 1,1 – 2,4a 1 Rdz 12: – 14:
2 Rdz 2,4b – 3,24 2 Rdz 15: – 17:
3 Rdz 4,1 – 6,2.4.3 3 Rdz 18: – 19:
4 Rdz 6,5 – 7,24 4 Rdz 20,1 – 22,19
5 Rdz 8,1 – 9,17 5 Rdz 22,20–24; 24:
6 Rdz 9,18 – 11,32 6 Rdz 23:; 25,1–28; 26,1–33

 

trzeci tydzień czwarty tydzień
1 Rdz 25,29–34; 26,34 – 28,9 1 Rdz 37,2–36; 39:
2 Rdz 28,10 – 30,24 2 Rdz 40: – 41:
3 Rdz 30,25 – 32,1 3 Rdz 42: – 43:
4 Rdz 32,2 – 33,20 4 Rdz 44,1 – 46,27
5 Rdz 34,1 – 35,21a 5 Rdz 46,28 – 48,22
6 Rdz 35,21b – 37,1; 38: 6 Rdz 49: – 50:

 

Księga Wyjścia – Kapłańska – Liczb

piąty tydzień szósty tydzień
1 Wj 1,1 – 2,22 1 Wj 11,1–3; 12,35–36;
11,4 – 12,14.43–51
2 Wj 2,23 – 4,18 2 Wj 13,1–2.11–16;
12,21–34.37–42; 13,3–10;
12,15–20; 13,17–22
3 Wj 4,19 – 6,1 3 Wj 14,1 – 15,21
4 Wj 6,2–12.28 – 7,7; 6,14–27.13; 7,8–13 4 Wj 15,22 – 16,36
5 Wj 7,14 – 9,12 5 Wj 17: – 18:
6 Wj 9,13 – 10,29 6 Wj 19,1 – 20,21

 

siódmy tydzień ósmy tydzień
1 Wj 20,22 – 22,27 1 Wj 35,1 – 38,8
2 Wj 31,12–17; 22,28 – 24,18 2 Wj 38,9–20; 39,1 – 40,33
3 Wj 25:; 27,20–21; 26,1 – 27,8;
29,38 – 30,10.17–37
3 Kpł 8: – 9:
4 Wj 27,9–19; 28,1 – 29,37;
31,1–11
4 Lb 8:; 7:
5 Wj 31,18 – 33,6 5 Wj 30,11–16; Lb 1: – 4:
6 Wj 33,7 – 34,35 6 Wj 38,21–31; 40,34–38;
Lb 9,15 – 10,36

 

dziewiąty tydzień dziesiąty tydzień
1 Lb 16,1 – 17,5 1 Kpł 5,14–16.1–6.17 – 7,38
2 Lb 17,6 – 18,7; 11,1–3 * 2 Lb 15:; 18,8–32; 6,22–27
3 Lb 11,4 – 12,16; 20,2–13 ** 3 Kpł 21: – 22:
4 Lb 13: – 14: 4 Kpł 11:; 15:; 12:
5 Kpł 10:; 16: 5 Kpł 13: – 14:
6 Kpł 1: – 4:; 5,7–13 6 Lb 19:; 5:; Kpł 17:

* Fragment 11,1–3 przypuszczalnie nawiązuje do incydentu opisanego szczegółowo w Lb 16,1 – 18,7

Nawiasem mówiąc, ustalenie właściwej chronologii wydarzeń dotyczących wędrówki Izraela przez pustynię jest ogromnie trudne, gdyż tekst biblijny jest syntezą narracji wielu różnych tradycji. Zadanie to utrudnia zjawisko współistnienia wielu równoległych nazw geograficznych i topograficznych: Synaj w ewidentny sposób jest tożsame z Horebem, Kadesz z pustyni Paran jest też Kadeszem z pustyni Sin, Kadesz–Barnea itp.

** Jest to inna wersja narracji o wyprowadzeniu wody ze skały (tzn. wód Meriba – por. Wj 17,1–7).

 

jedenasty tydzień dwunasty tydzień
1 Kpł 18: – 20: 1 Lb 20,1.14 – 22,1; 33,1–49
2 Lb 9,1–14; 28,1 – 30,1 2 Lb 22,2 – 24,25
3 Kpł 23: – 24: 3 Lb 25: – 26:; 31:
4 Kpł 25: 4 Lb 32:; 33,50 – 34,29
5 Kpł 27:; Lb 6,1–21; 30,2–17 5 Lb 35:; 27,1–11; 36:; 27,12–23
6 Kpł 26:  

 

Księga Powtórzonego Prawa – Jozuego *

 * Księga Jozuego nie należy wprawdzie do Pięcioksięgu, lecz literacko jest z nim związana: stanowi zamknięcie narracji o początkach Izraela.

dwunasty tydzień
6 Pwt 1,1 – 2,25

 

trzynasty tydzień czternasty tydzień
1 Pwt 2,26 – 3,29 1 Pwt 11,2–32
2 Pwt 4,1–44 2 Pwt 12,1–28; 16,21 – 17,1; 14,1–21
3 Pwt 4,45 – 5,33 3 Pwt 14,22 – 16,17
4 Pwt 6,1 – 7,11 4 Pwt 17,14 – 18,22;
12,29 – 13,19; 17,2–7
5 Pwt 7,12 – 9,6 5 Pwt 19,1–13.15–21; 16,18–20; 17,8–13; 21,1–9.22–23
6 Pwt 9,7–17.21.18–20.25–29; 10,10–11.1–9; 9,22–24;
10,12 – 11,1
6 Pwt 20:; 23,10–15; 21,10–14

 

piętnasty tydzień szesnasty tydzień
1 Pwt 21,15–21; 22,1 – 23,9 1 Pwt 31,16–22.30 – 32,44
2 Pwt 23,16 – 25,19; 19,14 2 Pwt 33: – 34:
3 Pwt 27,1–10; 26:; 28,1–14 3 Joz 1: – 2:
4 Pwt 28,15–69 4 Joz 3,1 – 5,12
5 Pwt 29: – 30: 5 Joz 5,13 – 7,26
6 Pwt 31,1–15.23–29; 27,11–26; 32,45–52 6 Joz 8,1 – 9,2

 

siedemnasty tydzień
1 Joz 9,3 – 10,28
2 Joz 10,29 – 12,24
3 Joz 13: – 17:
4 Joz 18: – 21:
5 Joz 22:
6 Joz 23: – 24:

 

 

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz