Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Cykl Drugi – Stary Testament
od Sędziów do upadku obu Królestw Izraela

 

 

 

Księga SędziówRut *

* Opowiadanie to pochodzi z IV w. prz. Chr. choć nawiązuje do autentycznych wydarzeń z życia przodków króla Dawida. Rut jest cytowana w genealogii Chrystusa (Mt 1,5).

pierwszy tydzień drugi tydzień
1 Sdz 2,1–9; 1:; 2,10 – 3,6 1 Sdz 13,1 – 15,8
2 Sdz 3,7 – 4,10.12–17.11.18–24; 5: 2 Sdz 15,9 – 16,31
3 Sdz 6,1 – 7,8 3 Sdz 17: – 18:
4 Sdz 7,9 – 8,21.28–29.22–27.30–35 4 Sdz 19,1 – 20,13
5 Sdz 9,1 – 10,5 5 Sdz 20,14 – 21,25 [rekonstrukcja]
6 Sdz 10,6 – 12,15 6 Rt 1: – 2:

 

trzeci tydzień
1 Rt 3: – 4:

 

Księgi Samuela – Królewskie

trzeci tydzień czwarty tydzień
2 1Sm 1,1 – 2,11.18–21 1 1Sm 13,3 – 14,46
3 1Sm 2,12–17.22 – 4,21 2 1Sm 15: – 16:
4 1Sm 5: – 7: 3 1Sm 17,1–11.16.12–15.17 – 18,5
5 1Sm 8,1 – 10,16 4 1Sm 18,6 – 19,24
6 1Sm 10,17 – 12,25; 14,47–52; 13,2.1 5 1Sm 20,1 – 22,5
  6 1Sm 22,6 – 24,23

 

piąty tydzień szósty tydzień
1 1Sm 25: – 26: 1 2Sm 10: – 12:
2 1Sm 27: – 29: 2 2Sm 13,1 – 14,24
3 1Sm 30:; 2Sm 1,1 – 2,7 3 2Sm 14,25 – 16,14
4 2Sm 2,8 – 4,12 4 2Sm 16,15 – 18,18
5 2Sm 5: – 7: 5 2Sm 18,19 – 19,41a
6 2Sm 8:; 21,15–22; 23,8–38;
20,23 – 21,14; 9:
6 2Sm 19,41b – 20,22; 22:

 

siódmy tydzień ósmy tydzień
1 2Sm 24:; 1Krl 1: 1 1Krl 12,26 – 14,20
2 1Krl 2,1–11; 2Sm 23,1–7;
1Krl 2,12–46; 3,4–28
2 1Krl 14,21 – 16,34
3 1Krl 5,15 – 7,51 3 1Krl 17: – 18:
4 1Krl 8,1 – 9,9 4 1Krl 19: – 20:
5 1Krl 3,1–3; 4,1 – 5,14;
9,10 – 10,29 [rekonstrukcja]
5 1Krl 21,1 – 22,40
6 1Krl 11,1 – 12,25 6 1Krl 22,41 – 2Krl 1,18; 2Krl 3:

 

dziewiąty tydzień dziesiąty tydzień
1 2Krl 2:; 4,1–37; 8,1–6 1 2Krl 17,1 – 18,16
2 2Krl 4,38 – 6,23 2 2Krl 18,17 – 19,28.32–34.29–31.35–37; 20,20–21 *
3 2Krl 6,24 – 7,20; 8,7 – 9,13 3 2Krl 21,1 – 23,30a
4 2Krl 9,14 – 10,36 4 2Krl 23,30b – 25,30
5 2Krl 11,1 – 13,3.7.4–6.8–11.14–25.12–13  
6 2Krl 14: – 16:  

* 20,1–19 czyta się razem z księgą Izajasza.

 

Amos – Jonasz * – Ozeasz

 
* Opowiadanie to powstało w IV w. przed Chrystusem, lecz zdaje się nawiązywać do autentycznej misji proroka Jonasza z VIII w. prz. Chr. (por 2Krl 14,25). Ze źródeł historycznych wiadomo, że około 770 r. prz. Chr. Asyria była rzeczywiście mocno zagrożona przez sąsiadów.

dziesiąty tydzień
5 Am 1: – 2:
6 Am 3: – 4:; 5,8–9; 9,5–6

 

jedenasty tydzień dwunasty tydzień
1 Am 5,1–7.10 – 7,9 [rekonstrukcja] 1 Oz 5,13 – 8,10
2 Am 7,10 – 9,4.7–15 2 Oz 8,11 – 10,10
3 Jon 1: – 2: 3 Oz 10,11 – 12,11 [rekonstrukcja]
4 Jon 3: – 4: 4 Oz 12,12 – 14,10; 2,1–3 [rekonstrukcja]
5 Oz 1:; 2,4 – 3,5  
6 Oz 4,1 – 5,12  

 

Pierwszy Izajasz * – Micheasz **

 * Tej księgi nie da się po prostu czytać po kolei: w dzisiejszym układzie jest po prostu niezrozumiała. Należy ją zatem zreorganizować według prawdopodobnego klucza logiczno – chronologicznego.

** Wydaje się, że Micheasz zna (a nawet potwierdza!) pewne proroctwa Pierwszego Izajasza (por. Mi 4,1–3 –> Iz 2,2–5, Mi 4,10 –> Iz 39,5–7 i Mi 5,1–2 –> Iz 7,13–14).

dwunasty tydzień trzynasty tydzień
5Iz 6:; 1,1–20 1 Iz 5,1–14.18–30; 9,7 – 10,4
6 Iz 2,1; 1,21–31; 2,6–8; 3,1–9;
56,10 – 57,2 *; 3,10 – 4,1
2 Iz 7:; 10,28–34; 2,9–17;
5,15–17; 2,18–22
  3 Iz 8,1 – 9,6; 10,5–27
  4 Iz 11:; 4,2–6; 12:; 2,2–5
  5 Iz 22:; 28,1–22
  6 Iz 28,23 – 29,24

* Fragment 56,10 – 57,2 wydaje się być proroctwem Pierwszego Izajasza, które znalazło się omyłkowo w Trzecim Izajaszu. We wskazanym miejscu pasuje bardzo dobrze…

 

czternasty tydzień piętnasty tydzień
1 Iz 32:; 30,8–26 1 Iz 13:; 14,3–23
2 Iz 30,1–7; 31,1–3; 14,24–27; 30,27–33; 31,4–9 2 Mi 1,1 – 2,11; 3:
3 Iz 20:; 18: – 19: 3 Mi 4,1–5; 2,12–13; 4,6 – 5,14
4 Iz 14,28 – 17,14 4 Mi 6,1 – 7,4.13.5–10.14–17.11–12.18–20
5 Iz 21,11–17; 34:; 23: 5 Iz 24,1–13.16b–20; 33: *** [rekonstrukcja]
6 2Krl 20,1–19 *; Iz 38,9–20; 21,1–10 ** 6 Iz 26,7–19 [rekonstrukcja]; 25,1–5.9–12; 26,1–6;
24,21–23.14–16a; 25,6–8

 
* Jest to nieco bardziej dokładna wersja fragmentu Iz 38,1–6.21–22.7–8; 39:

Choroba i cudowne uzdrowienie Ezechiasza wg opinii większości biblistów miały miejsce przed oblężeniem Jerozolimy przez Sennacheryba (tj. przed 701 r. prz. Chr.). Wtedy to właśnie przybyła doń delegacja babilońska, aby zawiązać z Judą koalicję anty–asyryjską; z tej to też okazji Ezechiasz pokazał jej swoje skarby, aby dowieść, że jest wiarygodnym sprzymierzeńcem, a także po to, by ewentualnie zapłacić królowi Babilonu za ochronę przed Asyrią… Dlatego, gdy prorok Izajasz przepowiada Ezechiaszowi, że cały jego skarb znajdzie się w Babilonie, król nie wpada w panikę – dla niego proroctwo jest pomyślne, gdyż mówi tylko o wygórowanej cenie za pokój i pomyślność Izraela za jego panowania. Niemniej gdy Sennacheryb rzeczywiście go zaatakował, Ezechiasz mógł liczyć tylko na Boga Izraela!

** Prawdopodobnie chodzi tu o zdobycie zbuntowanego Babilonu przez Asyryjczyków (około 680 roku prz. Chr), a nie o zdobycie Babilonu przez Cyrusa z 539 roku prz. Chr. opisane przez Drugiego Izajasza. Proroctwo o upadku Babilonu Pierwszego Izajasza (zwłaszcza z rozdziału 13 i 14) zostało zatem przypuszczalnie nieco rozbudowane po 150ciu latach, gdy późniejsze wydarzenia sprawiły, iż odczytano je na nowo.

*** Ostatnie trzy dni tygodnia zawierają poematy uczniów Izajasza co do pochodzenia których bibliści nie są zgodni. Chociaż większość z nich opowiada się za późnym pochodzeniem tych fragmentów (IV w prz. Chr.), jest równie prawdopodobne, iż pochodzą one z epoki króla Manassesa i nawiązują do jego deportacji do Niniwy (por. 2Chr 33.1–16) podobnie zresztą jak proroctwo Sofoniasza. Ich aluzyjny, skryty charakter świadczyłby zatem o prześladowaniach kultu jahwistycznego między 680–640 rokiem prz. Chr. To jest jakby Pierwszy Izajasz Bis!

szesnasty tydzień
1 Iz 26,20 – 27,13 [rekonstrukcja]; 14,1–2; 35:

 

Sofoniasz – Nahum – Habakuk

szesnasty tydzień
2 Sof 1:; 2,4–15
3 Sof 3,1–8; 2,1–3; 3,9–20
4 Nah 1: – 3: [rekonstrukcja]
5 Hab 1,1 – 2,4
6 Hab 2,5 – 3,19

 

Jeremiasz *

* Z tych samych powodów co w przypadku Pierwszego Izajasza, trzeba tę księgę ułożyć niemal zupełnie od nowa, by stała się dla nas ponownie czytelna. Jest to wzruszający dokument, uratowany z dymów pożarów płonącej w 587 roku prz. Chr. Jerozolimy, a składające się nań fragmenty zostały niekiedy dość przypadkowo złożone. By tę prawdziwą perłę Starego Testamentu odczytać, trzeba wiele dyscypliny i wiele cierpliwości… I dopiero wtedy staje się zrozumiałe, dlaczego Chrystusa brano niekiedy za Jeremiasza (por. Mt 16,14)!

siedemnasty tydzień
1 Jer 1,1 – 2,13
2 Jer 2,14 – 3,13; 3,19 – 4,2
3 Jer 4,14.3–13.15 – 5,19
4 Jer 5,20 – 6,30
5 Jer 16,1–13; 7,1–15; 26:
6 Jer 7,21 – 8,17; 7,16–20

 

osiemnasty tydzień dziewiętnasty tydzień
1 Jer 8,18 – 9,21; 10,17–22; 11,1–14 1 Jer 36:; 45:
2 Jer 10,1–16; 17,12–13;
11,15–17; 12,7–13; 13,20–27
2 Jer 12,1–3.4b–6; 11,18–23; 18,18–23; 17,14–18; 20,14–18;
15,10–11.15–21; 20,7–13 [tekst]
3 Jer 14,1–6; 23,10b; 12,4a;
14,7 – 15,9.12–14; 17,1–4 [tekst]
3 Jer 13,1–17; 17,5–11; 9,22–23; 35:
4 Jer 23,9–10a.10c–40 4 Jer 12,14–17; 25,13b–38;
46,1–12; 47:
5 Jer 17,19–27; 21,11 – 22,19 5 Jer 16,19–21; 48,1 – 49,6
6 Jer 25,1–13a; 16,14–18;
18,1–17; 19,1 – 20,6
6 Jer 10,23–25; 49,7–39; 9,24–25

 

dwudziesty tydzień dwudziesty pierwszy tydzień
1 Jer 22,20–30; 13,18–19;
24:; 29:
1 Jer 33:; 38,14–28
2 Jer 37,1–2; 27: – 28: 2 Jer 39,1–14; 40,1 – 41,15
3 Jer 30,1–7.10–24.8–9;
31,1–22 *
3 Jer 41,16 – 43,13
4 Jer 23,1–8; 3,14–18; 31,23–40 4 Jer 44:; 46,13–28
5 Jer 21,1–10; 34,1–7; 37,3–10; 34,8–22; 37,11–21 5 Jer 51,59–64a; 50:
6 Jer 38,1–13; 39,15–18; 32: 6 Jer 51,1–10.15–19.11–14.20–58.64b **

* Powyższą perykopę można by czytać także po drugim dniu 17tego tygodnia, gdyż przypuszczalnie jego pierwsza wersja pochodzi z czasów reformy króla Jozjasza i dotyczy Izraelitów powracających z niewoli asyryjskiej (612 prz. Chr.)… Druga wersja, powtórzona przez Jeremiasza 20 lat później w zmienionych warunkach historycznych, miałaby dotyczyć Judejczyków uprowadzonych do Babilonu w 598 prz. Chr.

** Rozdział 52 jest dokładną kopią 2Krl 24,18 – 25,30, dlatego został w planie opuszczony.

 

Księga Przysłów [rekonstrukcja] *

 
* Rozdziały 1–9 pochodzą z IV wieku prz. Chr. Są wstępem do właściwego (tj. znacznie odeń starszego) zbioru przysłów. Księgę można czytać wg planu lub wg dołączonej rekonstrukcji.

dwudziesty drugi tydzień dwudziesty trzeci tydzień
1 Prz 1,1 – 3,12 1 Prz 15,16 – 18,12
2 Prz 3,13 – 4,27; 6,1–19 2 Prz 18,13 – 21,21
3 Prz 5:; 6,20 – 7,27 3 Prz 21,22 – 22,16; 25: – 26:
4 Prz 8,1 – 9,6.13–18.7–12 4 Prz 27: – 29:
5 Prz 10,1 – 12,20 * 5 Prz 22,17 – 24,24
6 Prz 12,21 – 15,15 6 Prz 30: – 31:

 
Sześć kolejnych dni lektury to przysłowia króla Salomona. Jeśli tylko nie czyta się ich wg rekonstrukcji, to można czytać je w dowolnym tempie i kolejności.

 

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996-1999 Mateusz