DZIECI SOBORU ZADAJĄ PYTANIA

 

Rozmowy przeprowadzili

 

 

 • Elżbieta Adamiak
  ur. 1964, dr teologii. Studiowała teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Ratyzbonie i Nijmegen. W 1994 obroniła doktorat "Maryja w teologii feministycznej Cathariny Halkes", który wkrótce ukaże się drukiem. Pracowała jako sekretarz redakcji miesięcznika "Słowo wśród nas", obecnie redaktor w wydawnictwie Księgarni św. Wojciecha. Publikowała w "Więzi", "Studiach i Dokumentach Ekumenicznych", "Rocznikach Teologiczno-Kanonicznych", "Ethosie", biuletynie "Teologia w Polsce". W latach 1991-94 była członkiem wspólnej grupy roboczej Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy zajmującej się problematyką sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Uczestniczka konferencji Europejskiego Towarzystwa Kobiet dla Badań Teologicznych. Mieszka w Poznaniu.
 • Ireneusz Cieślik
  ur. 1961. Studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1991 -- licencjat z teologii ekumenicznej. Stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego". Publikował m.in. w "Więzi", "Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej", "Niedzieli", "Gościu Niedzielnym". Żonaty, ma córkę. Mieszka w Olkuszu.
 • Marek Górski
  ur. 1958. Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Współorganizator Młodzieżowych Spotkań Ekumenicznych w Kodniu. Od 1982 r. we wspólnocie neokatechumenalnej. Przewodniczący koła synodalnego przy parafii św. Szczepana i Anny w Raszynie. Radny Rady Gminy w Raszynie i delegat do Sejmiku Samorządowego woj. warszawskiego. Zajmuje się historią społeczności lokalnej, publikuje w prasie regionalnej. Mieszka w Raszynie.
 • Ewa Jóźwiak
  ur. 1963. Studiowała teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w Instytucie Ekumenicznym w Paderborn. 1989 -- licencjat z teologii ekumenicznej. Temat przygotowywanej pracy doktorskiej "ŽKrew Jego na nas i na dzieci naszeŻ (Mt 27,25) w posoborowej refleksji teologicznej". Pracuje jako dziennikarz -- kolejno w "Studiach i Dokumentach Ekumenicznych", "Jednocie", "Gazecie Wyborczej", obecnie sekretarz redakcji i redaktor graficzny Katolickiej Agencji Informacyjnej. Od 1994 prowadzi wykłady dla studentów specjalizacji ekumenicznej ATK. Aktywna uczestniczka ruchu ekumenicznego: mi.in. organizatorka licznych zjazdów, sesji i rekolekcji ekumenicznych, członek komitetu przygotowującego comiesięczne nabożeństwa ekumeniczne w luterańskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, członek-założyciel międzywyznaniowego forum teologów świeckich. Autorka ponad 200 artykułów, m.in. w "Studiach i Dokumentach Ekumenicznych", "Jednocie", "Więzi", "Biuletynie Ekumenicznym", "Collectanea Theologica", "Silva Rerum", "Tygodniku Powszechnym", "NRC Handelsblad", "Bibelinfo" oraz haseł biograficznych i rzeczowych z zakresu ekumenizmu i protestantyzmu w "Nowej encyklopedii powszechnej PWN". Mieszka w Warszawie.
 • Wojciech Kamiński
  ur. 1962. Studiował teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 1989 -- licencjat z teologii dogmatycznej. Dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej, poprzednio w redakcji katolickiej Polskiego Radia i austriackiej katolickiej agencji prasowej "Kathpress". Pracował również jako katecheta. Żonaty, ma syna. Mieszka w Warszawie.
 • Anna Karoń-Ostrowska
  ur. 1962, dr filozofii. Studiowała filozofię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zajmowała się filozofią dialogu i myślą Papieża. Studia doktoranckie odbyła w Rzymie. W 1992 obroniła doktorat "Dramat spotkania człowieka z Bogiem i z drugim w myśli Karola Wojtyły -- Jana Pawła II", który ukazał się drukiem w 1994. Publikowała w "Znaku", "Więzi", "Powściągliwości i Pracy", "L'Osservatore Romano", "Przeglądzie Katolickim" i w pracy zbiorowej "Zawierzyć człowiekowi". Od 1993 pracuje w miesięczniku "Więź", obecnie kieruje działem kulturalnym. Mężatka. Mieszka w Warszawie.
 • Tomasz Królak
  ur. 1963. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziennikarz -- pracował m.in. w "Przeglądzie Katolickim" i "Tygodniku Literackim". Publikował także w "Powściągliwości i Pracy", "Więzi", "Tygodniku Powszechnym", "Spotkaniach". Obecnie zastępca redaktora naczelnego (i kierownik działu zagranicznego) Katolickiej Agencji Informacyjnej. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Górze Kalwarii.
 • Józef Majewski
  ur. 1960, dr teologii. Studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1994 obronił doktorat z teologii dogmatycznej "Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA". Pracował jako salowy na oddziale dziecięcym, malarz wysokościowy, rozwoziciel mleka, katecheta w szkole podstawowej i średniej. Obecnie redaktor w wydawnictwie "Marabut" i tłumacz. Wykłada teologię dogmatyczną w Gdańskim Instytucie Teologicznym (filia KUL) i w Instytucie Teologii w Tczewie. Publikował m.in. w "Więzi", "Studiach i Dokumentach Teologicznych", "Tygodniku Powszechnym". Żonaty. Mieszka w Gdańsku.
 • Krzysztof Mielcarek
  ur. 1963, dr teologii. Studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1994 obronił doktorat z teologii biblijnej "Jezus -- Ewangelizator ubogich (Łk 4, 16-30). Studium z teologii św. Łukasza", który ukazał się drukiem w 1995. Wykładowca teologii biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie i w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy KUL. Przewodnik grup pielgrzymkowych do Ziemi Świętej. Publikował w "Rocznikach Teologicznych KUL". Żonaty. Mieszka w Lublinie.
 • Zbigniew Nosowski
  ur. 1961. Studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Instytucie Eumenicznym w Bossey pod Genewą. Publicysta i dziennikarz -- od 1988 w redakcji miesięcznika "Więź", od 1993 jako zastępca redaktora naczelnego. Wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Członek Krajowej Rady Katolików Świeckich. Autor ponad 200 artykułów w pracach zbiorowych oraz w prasie krajowej i zagranicznej, m.in.: "Więź", "W drodze", "Znak", "Tygodnik Powszechny", "Jednota", "Studia Theologica Varsaviensia", "Spotkania", "The Tablet", "Studium Papers", "Civitas", "Kataliku pasaulis", "Naujasis żidinys", "Denken und Glauben". Autor ponad 100 publicystycznych programów telewizyjnych, w tym cyklu "Boskie i cesarskie". Żonaty, dwie córki. Mieszka w Otwocku.
 • Tomasz Ochinowski
  ur. 1962. Studiował psychologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przygotowuje doktorat "Psychohistoryczna analiza przeżyć więźniów politycznych okresu stalinowskiego w Polsce". Pracował jako nauczyciel akademicki w ATK i w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. Obecnie wykłada psychologię w Nauczycielskim Kolegium Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zarządu "Przymierza Rodzin" i Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza, odpowiada za szkolenie animatorów ruchu "Światło-Życie" w archidiecezji warszawskiej. Prowadzi też wykłady zlecone w Ośrodku Studiów Teologicznych w Suwałkach, w Kolegium Teologicznym w Warszawie, na Wydziale Humanistycznym i Filozoficznym Uniwersytetu w Trnawie. Publikował w skryptach dla studentów oraz w "Wiadomościach Historycznych", "Więzi", "Powściągliwości i Pracy", "Arcanach". Żonaty. Mieszka w Warszawie.
 • Elżbieta Osewska
  ur. 1964, dr teologii. Studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Otrzymała wyróżnienie za całość studiów magisterskich i za egzamin licencjacki. W latach 1990-93 pracowała społecznie w wielu ośrodkach teologicznych byłego ZSRR (Białoruś, Litwa, Łotwa). W 1993 obroniła doktorat z teologii pastoralnej "Współczesna katecheza rodzinna. Studium pastoralno-katechetyczne". 1993-94 -- stypendystka na Wydziale Teologii Uniwersytu w Oxfordzie. Obecnie jest konsultantem ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Suwałkach. Prowadzi też wykłady z katechezy rodzinnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Publikowała w czasopismach: "Pielgrzym", "The Herald", "Katecheta", "Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne", "Wieści Oświatowe", "Seminare", "Więź". Mieszka w Suwałkach.
 • Sławomir Sowiński
  ur. 1968. Studiował katolicką naukę społeczną na Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytecie Katolickim w Eichst"tt. Asystent na Sekcji Politologii i Nauk Społecznych ATK. Publikował w "Więzi", "Ethosie", "Naszej Arce", "Gościu Niedzielnym". Mieszka w Legionowie.
 • Teresa Terczyńska
  ur. 1961. Studiowała teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1990 -- licencjat z teologii ekumenicznej. Doktorantka w Instytucie Ekumenicznym KUL. Prowadzi wykłady zlecone z ekumenizmu w Ośrodku Studiów Teologicznych w Suwałkach. Publikowała w "Studiach i Dokumentach Teologicznych", "Summarium", "Gościu Niedzielnym", "Więzi". Mieszka w Białymstoku.
 • Monika Waluś
  ur. 1965. Studiowała filologię polską w kieleckiej Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Katolickim Uniwersytecie w Eichst"tt. 1994 -- licencjat z teologii ekumenicznej. Przygotowuje doktorat z pneumatologii Ksiąg Symbolicznych luterańskich. Pracowała jako tłumacz z języka niemieckiego i rosyjskiego. Publikowała w pracy zbiorowej "Redemptoris Mater -- komentarze do encykliki" oraz w czasopismach: "Summarium", "Studia i Dokumenty Ekumeniczne", "Teologia w Polsce", "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL". Mężatka. Mieszka w Warszawie.
 • Marek Waluś
  ur. 1961. Absolwent Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej. 1989 -- licencjat z teologii dogmatycznej, przygotowuje również doktorat. Obecnie pracuje jako dyrektor finansowy i studiuje w Szkole Głównej Handlowej. Żonaty. Publikował w "Tygodniku Powszechnym". Mieszka w Warszawie.
 • Tomasz Wiścicki
  ur. 1961. Studiował prawo i historię na Uniwersytecie Warszawskim oraz katolicką naukę społeczną w Versoix koło Genewy. Dziennikarz -- 1986-88 redaktor podziemnego pisma "Refleksy", 1989-93 w "Powściągliwości i Pracy", obecnie kieruje działem społecznym miesięcznika "Więź". Współpracownik Telewizji Polskiej -- m.in. współautor cyklu "Boskie i cesarskie". Publikował w "Powściągliwości i Pracy", "Więzi", "Credo", "Gościu Niedzielnym", "Rzeczpospolitej" i prasie drugiego obiegu. Mieszka w Warszawie.
 • Krzysztof Wojciechowski
  ur. 1971. Student V roku nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywny uczestnik wspólnot katolickich oraz grupy ekumenicznej. Mieszka w Raszynie.
 • Alicja Wysocka
  ur. 1966. Studiowała katolicką naukę społeczną na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Akademii Filozoficznej w Liechtensteinie. Dziennikarka -- warszawska korespondentka "Gościa Niedzielnego", obecnie w redakcji "Przeglądu Katolickiego" (warszawskiego oddziału "Gościa Niedzielnego"). Publikowała w "Gościu Niedzielnym" i "Więzi". Mieszka w Warszawie.

 

 

 


początek strony
(c) 1996-1999 Mateusz