pobierz z Google Play

11 lipca 2024

Czwartek

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Czytania: (Prz 2,1-9); (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11); (Dz 4,32-35); Aklamacja (Mt 19,29); (Mt 19,27-29);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Mały Ascetikon

Czytania

(Prz 2,1-9)
Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

(Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11)
REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci,
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

(Dz 4,32-35)
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Aklamacja (Mt 19,29)
Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.

(Mt 19,27-29)
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Uwierzyliśmy w Jezusa, wyrzekliśmy się tego świata i idziemy za Nim, bo On wybrał nas sobie ze świata, abyśmy szli i wydawali owoc dla chwały Jego imienia. Kto opuści i porzuci wszystko dla Chrystusa, otrzyma od Niego stokroć więcej i odziedziczy życie wieczne. Wyrzekamy się wszystkiego i miłujemy Jezusa ponad wszystko, inaczej bowiem nie będziemy Go godni i nie będziemy mogli być Jego uczniami.
Marek Ristau


Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Nie po raz pierwszy słowa Pisma Świętego wzywają do posłuszeństwa Bogu, do zaufania Jego mądrości, dzięki czemu zdobywa się bojaźń Pańską. A jest ona najczęściej początkiem głębokiej wiary w Boga, wyrażającej się niezmiennym szacunkiem człowieka wobec Stwórcy. Nieustannym konfrontowaniem swojej woli z wolą Pana, rozważaniem Jego nauki, przykazań i co najważniejsze, wypełnianiem ich w codziennym życiu z miłości do Niego,a nie z lęku przed Jego karą. Mądrość, którą Bóg chce się dzielić z człowiekiem, chroni człowieka przed licznymi zagrożeniami i przed tym największym zagrożeniem, którym jest oddzielenie od miłości Boga spowodowane grzechem, co może prowadzić nawet do utraty życia wiecznego. Człowiek podążający za wskazaniami Boga żyje w obecności Najwyższego, doświadcza Jego opieki oraz błogosławieństwa. Codziennie zawierza się Bogu i podejmując różne decyzje, drobne albo poważne, potwierdza wybór Bożych wskazań. Pozwala, aby Bóg prowadził, ponieważ przekonał się, że jest On jedynym niezawodnym przewodnikiem i nauczycielem życia. Człowiek, który zrozumiał, że mądrość Boża jest cenniejsza niż wszystkie ziemskie bogactwa, troszczy się tylko o to, by tę relację z Bogiem umacniać, oddając Mu każdego dnia należną cześć i chwałę.
Księga Przysłów jest szczególną księgą Starego Testamentu, powinni do niej zaglądać rodzice, nauczyciele, wychowawcy i… młodzież, szukająca dróg do szczęścia. Nie trzeba siedzieć nad nią godzinami, wystarczy raz w tygodniu przeczytać dosłownie kilka wersetów, aby zastanowić się, czy zabiegając o szczęśliwe życie, rzeczywiście dokonujemy właściwych wyborów.


Komentarz do psalmu

W pierwszym czytaniu to mędrzec zachęcał do poznania bojaźni Bożej, wyliczając przy tym łaski, jakimi Bóg obdarzy człowieka żyjącego według niej. Teraz zaś psalmista, który podążył tą drogą, daje świadectwo o łaskach otrzymanych od Pana. Jego radosne wyznanie połączone z uwielbieniem Boga jest skierowane do wspólnoty, aby i jej członkowie „skosztowali i zobaczyli, jak dobry jest Pan”. Oprócz pouczeń, zachęty do wspólnego oddawania chwały Bogu, psalmista wskazuje bezpośrednio na Najwyższego, bo tylko w Jego obecności człowiek odzyskuje radość i świętość.


Komentarz do Ewangelii

Czy w kontekście pierwszego czytania i psalmu może nas dziwić pytanie Piotra? Może. Ułomność natury ludzkiej w spotkaniu z Bogiem-Człowiekiem, Jezusem Chrystusem, daje o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie. A Jezus wykorzystał pytanie Piotra, aby przypomnieć zapowiedzi proroków o odnowie w czasach mesjańskich, o nowej ziemi, nowym niebie, nowym ludzie Bożym, którego On będzie królem. Tak wiele wydarzyło się w tak krótkim czasie w życiu apostołów, i w historii zbawienia, że zapomnieli oni o nauczaniu proroków i pogubili się w swoich priorytetach. Najważniejsze wydarzenia są wciąż przed nimi. Dopiero gdy wypełnią się wszystkie proroctwa o Mesjaszu, zaczną rozumieć i docenią obietnicę życia wiecznego z Jezusem.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Krzysztofa Wojtynię


Do góry

Książka na dziś

Mały Ascetikon

św. Bazyli Wielki

Święty Bazyli Wielki (ok. 329–379 r.) urodził w głęboko religijnej rodzinie w Cezarei Kapadockiej. Trójka jego rodzeństwa (Grzegorz z Nyssy, Piotr z Sebasty i Makaryna Młodsza) również została wyniesiona na ołtarze. Od młodych lat kształcił się w zakresie filozofii oraz retoryki i przez pięć lub sześć lat studiował w Atenach.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.