pobierz z Google Play

16 lipca 2024

Wtorek

Wtorek XV tydzień zwykły

Czytania: (Iz 7,1-9); (Ps 48,2-8); Aklamacja (Ps 95,8ab); (Mt 11,20-24);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Krótki komentarz do Ewangelii , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Módlmy się. Modlitewnik dla nauczycieli

Czytania

(Iz 7,1-9)
Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: Aram stanął obozem w Efraimie! Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiesz do niego: Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!... Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza: dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela! Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego - nie stanie się tak! Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza; ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się.

(Ps 48,2-8)
REFREN: Bóg swoje miasto umacnia na wieki

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
radością jest całej ziemi.

Góra Syjon, kres północy,
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zamkach
okazał się twierdzą obronną.

Oto połączyli się królowie
i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli,
zmieszali się i uciekli.

Chwyciło ich drżenie
jak ból rodzącą kobietę,
jak wiatr ze wschodu,
który druzgoce okręty z Tarszisz.

Aklamacja (Ps 95,8ab)
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

(Mt 11,20-24)
Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Krótki komentarz do Ewangelii

Jezus wyrzuca miastom, w których dokonał najwięcej cudów, że się nie nawróciły. W szczególności wymienia Korozain, Betsaidę i Kafarnaum, porównując je do miast pogańskich, takich jak Tyru i Sydonu, które by się nawróciły, gdyby widziały takie cuda. Jezus podkreśla, że odpowiedzialność za odrzucenie Jego nauki jest większa tam, gdzie było więcej dowodów Jego mocy.
Ten fragment przypomina nam, że sama obecność cudów i znaków nie gwarantuje wiary i nawrócenia. Wzywa nas do refleksji nad naszą otwartością na Boże działanie i gotowością do zmiany życia w odpowiedzi na Jego łaskę.
.
Komentarz przygotował zespół portalu Mateusz przy pomocy funkcji Copilot w usłudze Teams (wersja próbna)


Do góry

Patroni dnia:

Święta Maria Magdalena Postel, dziewica

Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

„Uważaj, bądź spokojny, nie bój się” – to kluczowe słowa, które pozwalają zrozumieć całą tą historię. Jeśli Bóg z kimś zawiera przymierze, to nie cofa swojego Słowa. Bóg zawsze dotrzymuje obietnic. Ten fragment możemy czytać w kontekście sakramentu chrztu, który przyjęliśmy. W tym sakramencie Bóg zawarł z nami przymierze i obdarzył nas łaską świętości. Nigdy nie cofnął swojego słowa: zawsze będzie walczył o naszą świętość nawet wtedy kiedy nam przestanie na niej zależeć. Bóg zawsze walczy o nas do końca, nawet wtedy, kiedy musi nam coś zabrać lub w naszym życiu coś zburzyć po to, żeby ocalić więcej.


Komentarz do psalmu

Góra Syjon jest miastem wielkiego Króla. Skoro tak, to w tym mieście można się czuć bezpiecznie, nawet wtedy, gdy wisi widmo wojny. Psalm ten niesie pociechę i nadzieję, że nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia nie jesteśmy sami.


Komentarz do Ewangelii

Biada to słowo wykrzyknik, wyrażający ubolewanie a nawet lament. To głośno wypowiedziany żal. Jest w tym słowie dużo emocji. Może je wypowiedzieć jedynie ktoś, komu na kimś drugim bardzo zależy. Warto w tym kluczu rozumieć przesłanie Jezusa. Ponadto dobrze wiedzieć, że w języku polskim słowo „biada” funkcjonowało do XVIII wieku jako rzeczownik żeński oznaczający biedę. Co jest prawdziwą biedą chrześcijanina? Brak woli nawrócenia a właściwie nieustannego nawracania się.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Grzegorza Walkiewicza


Do góry

Książka na dziś

Módlmy się. Modlitewnik dla nauczycieli

Książeczka stanowi zachętę do osobistej modlitwy dla nauczycieli, którym zależy na tym, by jak najlepiej realizować swoje nauczycielskie powołanie, a tym samym nie tylko uczyć, ale i wychowywać młodych ludzi. Motywuje też do modlitwy za swoich uczniów i wychowanków. Wśród świętych patronujących nauczycielom, których zarys biografii odnajdziemy w modlitewniku, są: św. Jan Chrzciciel de la Salle, św. Jan Bosko, bł. Natalia Tułasiewicz

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.