www.mateusz.pl/rekolekcje

JACEK ŚWIĘCKI

Struktura kerygmatu

 

 

Kerygmat jest przedstawiony w formie struktury koncentrycznej:

1. Bóg jest naszym Stwórcą i kocha nas miłością Ojca.

2. Bóg chce nas uczynić podobnymi do siebie i dlatego daje nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

3. Człowiek u samego początku swych dziejów oddzielił się od Boga przez grzech i nie jest w stanie przyjąć daru usynowienia w Chrystusie. Aby być ponownie do tego zdolnym, musi najpierw wyrzec się zarówno grzechu jak i głównego sprawcy grzechu – szatana.

4. Sami nie jesteśmy w stanie wyzwolić się z niewoli grzechu. Wykupuje nas z niej Jezus Chrystus poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Chrzest zanurza nas w chrystusowym misterium paschalnym i czyni z nas nowe stworzenia.

5. Dany nam na chrzcie i bierzmowaniu Duch Święty czyni z nas członki Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Aby otworzyć się na Jego stwórcze działanie musimy bezwarunkowo zawierzyć Bogu na wzór Maryi, Matki Jezusa.

6. Źródłem i szczytem życia Kościoła oraz każdego chrześcijanina jest Najświętsza Eucharystia.

7. Kresem dzieła stworzenia będzie dzień chwalebnego Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa.

 

Wyjaśnienia odnośnie struktury:

1. W centrum kerygmatu znajduje się misterium paschalne Jezusa Chrystusa (punkt 4):

„Sami nie jesteśmy w stanie wyzwolić się z niewoli grzechu. Wykupuje nas z niej Jezus Chrystus poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Chrzest zanurza nas w chrystusowym misterium paschalnym i czyni z nas nowe stworzenia”.

Misterium paschalne jest niekwestionowanym zasadniczym wątkiem przepowiadania Dobrej Nowiny od pierwszych chwil istnienia Kościoła (por. Dz 2). To jest serce naszej wiary. Zostaliśmy w nim zarówno odkupieni (por. Kol 2,13-15) jak i usynowieni (por. J 20,17).

2. Punkty 1 i 7 są do siebie symetryczne na zasadzie dopełnienia:

„Bóg jest naszym Stwórcą i kocha nas miłością Ojca.”

„Kresem dzieła stworzenia będzie dzień chwalebnego Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa.”

Stworzenie człowieka znajdzie swoje doskonałe i ostateczne dopełnienie w wydarzeniu Paruzji. Wtedy też nastanie Nowe Niebo i Nowa Ziemia, a Bóg da nam taki udział we wspólnocie swoich Trzech Osób, jaki od początku zamierzył. Będzie to dzień triumfu Bożej Miłości w całym stworzeniu.

3. Punkty 2 i 6 są do siebie symetryczne na zasadzie powtórzenia:

„Bóg chce nas uczynić podobnymi do Siebie i dlatego daje nam Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.”

„Źródłem i szczytem życia Kościoła oraz każdego chrześcijanina jest Najświętsza Eucharystia.”

Dar Syna jest nam w ostateczny sposób dany właśnie w Eucharystii. Komunikuje nam Ona bosko-ludzką naturę Jezusa Chrystusa i w ten sposób sprawia nasze upodobnienie do Boga.

4. Punkty 3 i 5 są do siebie symetryczne na zasadzie przeciwstawienia:

„Człowiek u początku swych dziejów oddzielił się od Boga przez grzech i nie jest w stanie przyjąć daru usynowienia w Chrystusie. Aby być do tego zdolnym, musi najpierw wyrzec się zarówno grzechu jak i głównego sprawcy grzechu – szatana.”

Dany nam na chrzcie i bierzmowaniu Duch Święty czyni z nas członki Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Aby otworzyć się na Jego stwórcze działanie musimy bezwarunkowo zawierzyć Bogu na wzór Maryi, Matki Jezusa.”

Grzech jest unicestwiony mocą przeobfitej łaski Bożej (por. Rz 5,20). Zły duch jest zwyciężony przez Ducha Świętego. Stary człowiek “adamiczny” jest zastąpiony nowym – “chrystusowym” (por. 2Kor 4,16 i 5,17, Kol 3,9-10). Ewa jest zastąpiona przez Maryję (por. J 19,25-27).

 

Propozycja skrócenia punktów kerygmatu do niezbędnego minimum mnemotechnicznego (wypracowana przez uczestników forum dyskusyjnego na stronie www.apologetyka.katolik.pl):

1. Bóg jest moim Stwórcą i kocha mnie jak Ojciec

2. Bóg chce mnie ukształtować na podobieństwo swojego Syna

3. Grzech niszczy we mnie obraz Syna

4. Jezus wyzwolił mnie z niewoli grzechu poprzez swoją mękę, śmierć krzyżową i zmartwychwstanie

5. Duch Święty uświęca mnie w Kościele, gdy otwieram się na Jego działanie

6. Eucharystia czyni mnie podobnym do Chrystusa

7. Moją drogę do domu Ojca zakończy Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

 

Inna propozycja skrócenia kerygmatu do 5ciu punktów:

1. Bóg jest moim Ojcem, dlatego chce mnie ukształtować na podobieństwo swojego Syna

2. Grzech niszczy we mnie obraz Syna

3. Jezus wyzwolił mnie z niewoli grzechu poprzez swoją mękę, śmierć krzyżową i zmartwychwstanie

4. Duch Święty uświęca mnie w Kościele, gdy otwieram się na Jego działanie

5. Eucharystia czyni mnie podobnym do Chrystusa i zapowiada moje przyszłe zjednoczenie z Nim w wieczności

 

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl